• Home  / 
  • Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy Statement van HCS Company

Dit Privacy Statement van HCS Company is van toepassing op al onze activiteiten. Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen! Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk behandeld en verwerkt wordt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij leggen in die Privacy Statement uit hoe wij en aan ons gelieerde ondernemingen omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacy Statement gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. de volgende voorkomende situaties:

Gegevens die HCS Company verwerkt van werknemers, freelancers, potentieel werknemers en werknemers van Derden.

Gegevens die HCS Company verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële)opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven.

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?

HCS Company B.V., gevestigd te Oosteinde 74, 1474 ME in Oosthuizen is de primaire verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Wanneer u een professional bent van wie persoonsgegevens door een leverancier aan ons worden versterkt, is deze leverancier hiervoor aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. De leverancier bepaalt dan het doel en de middelen, en geldt voor u als eerste aanspreekpunt om uw rechten uit te oefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten waarvan u gebruikmaakt en in welke hoedanigheid u onze diensten gebruikt.

Gegevens die u aan ons verstrekt

Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, een email verstuurd, telefonisch contact met ons opneemt, of omdat u gebruikt maakt van de chatfunctie kunt u ons persoonsgegevens verstrekken. Wij kunnen in dat verband uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens voor zover u die verstrekt bij uw vraag of verzoek. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HCS Company of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens gegenereerd door onze website

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van HCS Company of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Persoonsgegevens verstrekt door derden

Wij verwerken persoonsgegevens versterkt door bijvoorbeeld een leveranciers van professionals.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden

Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;

Om te voldoen aan verplichtingen

Om met u een relatie aan te gaan en te onderhouden

Om met u overeenkomsten aan te gaan, deze uit te kunnen voeren en na te kunnen gaan

Om u te infomeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie

Om u gebruik te laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening

Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

Onze binnendienst medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren.

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

In bepaalde gevallen sturen wij uw persoonsgegevens, na zorgvuldige controle, naar andere ondernemingen die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de verdere verwerking. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig, bijvoorbeeld voor aanbiedingen en inzetcontracten of wanneer dit wettelijk verplicht is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af of te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden in dit Privacy Statement.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HCS Company B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@hcs-company.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HCS Company B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? Wat zijn uw rechten?

HCS Company B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via admin@hcs-company.com.

>